12 oktober 2021

Vakantiedagen zieke werknemer: uitbetalen of vervallen?

Door Marion Hagenaars, Advocaat Arbeidsrecht

Ingewikkelde materie: het opbouwen, opnemen en vervallen van vakantiedagen tijdens ziekte.

Wat speelt er?

Werkneemster werkt in de zorg als sectormanager en wordt per 1 juli 2017 boventallig verklaard. Ze wordt vrijgesteld van de verplichting om werkzaamheden te verrichten. Per 26 oktober 2017 meldt werkneemster zich ziek en tot 5 april 2019 blijft ze (gedeeltelijk) ziek. Met ingang van 1 juli 2019 wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Werkneemster claimt uitbetaling van 55 wettelijke vakantiedagen. Werkgever stelt dat deze dagen zijn vervallen.

Juridisch kader

Zijn de wettelijke vakantiedagen inderdaad vervallen?

De wet (artikel 7:640a BW) bepaalt dat wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, vervallen. Dus alle wettelijke dagen die in 2021 worden opgebouwd, vervallen per 1 juli 2022. Deze dagen vervallen echter níet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Een werknemer heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen (artikel 7:641 BW).

Werknemers die ziek zijn voor hun eigen werk moeten in beginsel andere, passende werkzaamheden verrichten. Voor werknemers die re-integreren heeft vakantie hetzelfde doel als voor gezonde werknemers, namelijk recuperatie en ontspanning. Om te bevorderen dat zieke en gezonde werknemers met regelmaat en tijdig recupereren en ontspannen, geldt voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn (en dus geen verjaringstermijn).

Als de zieke werknemer niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen te genieten, dan vervallen deze niet. Dit is bijvoorbeeld het geval als het opnemen van deze dagen het re-integreren in de weg staat of wanneer er in verband met de aard en de omvang van de arbeidsongeschiktheid geen re-integratieverplichting geldt.
De werknemer moet aannemelijk maken dat hij niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De werkgever moet de werknemer op "precieze wijze en tijdig" informeren dat de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen na de referentieperiode vervallen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Vanaf de eerste ziektedag was er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en dan vooral voor de eigen arbeidsplek en de eigen werkgever. De medische belemmeringen maakten niet dat de werkneemster redelijkerwijs niet in staat was om vakantie op te nemen. Het feit dat werkneemster bij een psycholoog liep, medicatie slikte en door de spanning niet aan vakantie kon denken, maakt dit niet anders. Werkneemster was in staat en is door werkgever in staat gesteld om vakantie te genieten. De vraag of vakantie tijdens een vrijstelling nuttige werking heeft en of werkneemster door het opnemen van vakantie tijdens deze vrijstelling haar eigen non-activiteit moet financieren, leidt niet tot een ander oordeel.

Omdat werkneemster als sectormanager zelf het beleid had uitgedragen dat vakantiedagen telkens een half jaar na het referentiejaar vervallen en er sprake was van een memo aan alle medewerkers waarin dit beleid is toegelicht, is werkneemster voldoende precies en tijdig geïnformeerd over het opnemen en vervallen van vakantiedagen. Jaarlijks opnieuw informeren is niet nodig.

De wettelijke vakantiedagen waarvan de vervaltermijn is verstreken, komen voor werkneemster daarom te vervallen, aldus het Gerechtshof.

Conclusie 

Een deugdelijke administratie van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en het op precieze wijze en tijdig informeren van werknemers over het verliezen van vakantiedagen is noodzakelijk. Ook werknemers die (geheel) arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid, maar wel kunnen re-integreren, moeten in beginsel vakantie opnemen om te recupereren en te ontspannen. Het feit dat een werknemer is vrijgesteld van de verplichting om werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld door boventalligheid) en vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het nut van vakantie, maakt dit niet anders. Dit kan in het kader van de eindafrekening (heel) veel geld schelen.

Vindplaats van deze uitspraak: Zie http://www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHARL:2021:8899.

Heeft u vragen over het opbouwen, opnemen en vervallen van vakantiedagen tijdens ziekte? Neem gerust contact met mij op.

LawyersforIT Cordemeyer & Slager

<

Bron: Tue, 12 Oct 2021 10:29:27 +0100

Meld u aan voor de nieuwsbrief